Lover

cropped-cropped-shsort

Lover for Sandefjord Hundeklubb stiftet 1962

Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde
  Klubbens navn er Sandefjord Hundeklubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Sandefjord og omegn. Klubben har verneting i Sandefjord.
 • 1-2 Formål
  Sandefjord Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Sandefjord Hundeklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
 • 1-3 Definisjoner
  Klubbens organer:
  – Årsmøtet
  – Ekstraordinært årsmøte
  – Styret
  – Valgkomite
  – Aktivitetsgrupper

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap
  Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
 • 2-2 Medlemskontingent
  Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
 • 2-3 Medlemsplikter
  Medlemmene er forpliktet til å støtte Sandefjord Hundeklubb og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Sandefjord Hundeklubbs og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
 • 2-4 Opphør av medlemskap
  Medlemskap i klubben opphører ved:
  a) Utmeldelse
  b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
  c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
  d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 • 2-5 Disiplinær reaksjoner
  Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet
  Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 20.mars.Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
 • 3-2 Møte og stemmerett
  Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved skriftlig forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. [Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag]. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
 • 3-3 Innkalling
  Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 6 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, adressert medlemsblad eller på klubbens hjemmeside. Innkallelsen skal inneholde sted og dato

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • Årsberetningen publiseres på hjemmesiden minst 2 uker før årsmøtedato, den skal inneholde:
  Dagsorden
  Årsberetning
  Regnskap med revisors beretning
  Budsjett for neste år
 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.
  Årsmøtets oppgaver er å:
  a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til sted
  b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
  c)  Behandle årsberetning
  d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
  e) Godkjenne budsjett for neste år
  f)  Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
  g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
  h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  i)   Velge:
  –    Leder for 2 år
  –    Nestleder for 2 år
  –    3 styremedlemmer for 2 år
  –    2 varamedlemmer for 1 år
  –    Revisor med vararevisor for 2 år.
  –    Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
 • Det bør ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
 • Personer som er dømt for dyremishandling etter: «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
 • Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret mfl.

 • 4-1 Styret
  Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • 4-2 Vedtak og representasjon
  Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
 • 4-3 Styrets oppgaver er å
  –      lede klubben mellom årsmøtene
  –      avholde årsmøte
  –      drive klubben i samsvar med klubbens formål
  –      gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
  –      oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
  –      søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
  –      velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
  –      oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite
  Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
 • 5-2 Revisor
  Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer
  Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 • 6-2 Oppløsning
  For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Lovene ble sist revidert 17.03.2022